Reklam

Vad är reklam?
Reklam kommer från början av franskans réclame som egentligen betyder ”ropa till någon att komma tillbaka”. Jämför med svenskans reklamera och engelskans reclaim i betydelsen ”draga uppmärksamheten till sig”.

Huvudsakliga skälen till att ett företag gör reklam är att reklamen ska ge kunskap om ett företag och dess produkter. Att det ska resultera i handling, dvs att kunden köper! Och vad man gör för att detta ska inträffa? En hel del, men först måste man veta några saker.

Historia
Långt tillbaka fanns bara ryktet att förlita sig på. Människor upplyste varandra, gav tips och berättade om vad som fanns att tillgå och vad som var bra. Den typen av mun till mun-information är fortfarande det mest önskvärda sättet att sprida information. Men svårt att påverka, långsamt och svårbemästrat.

Längre fram i tiden kunde man i byarna sätta upp bilder och skyltar som visade vad man hade att erbjuda.

Så småningom gjorde skriftspråket och boktryckarkonsten det möjligt att producera budskap, lagra, och sprida till valda platser och tidpunkter.

Under 1800-talet började tidningarna använda reklam för att finansiera sin verksamhet.

Under 1900-talet kom så biograffilmen, radio, TV och slutligen internet. För varje nytt media och årtionde utvecklades nya metoder att nå fram med reklam. Samtidigt fördjupades forskning kring beteendevetenskap, psykologi och beteendevetenskap – i syfte att effektivisera och  träffa rätt med budskap och få valuta för satsade pengar.

Från den första tidningsreklamen till vår tids bärare av information och interaktion har utvecklingen gått i en rasande fart. Hur man ska lyckas vore förmätet att tro sig veta något säkert om men hur man har gått till väga en tid tillbaka går att redogöra för.

Vad är det som ska säljas?
En tjänst, en vara eller ett varumärke? En tjänst kan vara en bilverkstad, hårfrisör eller advokatfirma. En bil, medicin eller en hårtork är en vara. Ett varumärke är det förtroende och känsla du som kund har för ett tjänste- eller tillverkningsföretag.

Målgrupper
Du behöver alltid ta reda på vem som ska ta del av din produkt, vem som är din kund. Enkelt säger du. Alla! Då har du genast ett problem eftersom alla människor är olika, tänker olika, bor inte på samma ställe, har olika behov och lystrar olika beroende på en mängd olika faktorer. Slutsats – det är en omöjlighet att hitta ALLA på en och samma gång. Därför måste du göra din målgruppsanalys. Börja med att göra en segmentering.

Segmentering
Segment kommer från latinets segmen’tum i betydelsen avskuret stycke, bit eller del. Det gäller alltså att göra ett urval byggt på demografi , geografi och psykologiska variabler.
Demografi betyder här ålder, kön, social och ekonomisk tillhörighet, yrke, familjesituation, inkomst, utbildning, religion m.m.  Geografi betyder var i världen du bor. Psykologiska variabler står tex för värderingar, livsstil och intressen. Allt detta har betydelse för att kristallisera ut en tänkt målgrupp.

Var hittar man information om sådant?
Antingen gör du egna undersökningar genom intervjuer. Det är tidsödande och därför finns företag som säljer sådant. Dels kommersiella företag som söker den informationen du betalar för men även SCB (Statistiska Central Byrån) som är en statlig myndighet.

En modell att hålla sig till
Det finns några klassiska modeller du kan svänga dig med. En är AIDA-modellen som förtydligar vägen från första kontakt till att kunden gör sitt köp.

Attention – Interest - Desire – Action

1 Uppmärksamhet. Hur fångar man din uppmärksamhet första gången? En avgörande fråga för att komma vidare.
2 Intresse. Det du uppmärksammar bör ligga inom ditt intresseområde. Annars blir det ganska svårt att få dig att ta ytterligare ett steg vidare.
3 Önskan. Du bör snabbt inse exakt vad det är du behöver eller önskar att ha.
4 Handling. Det avgörande steget för att satsningen ska lyckas. Du måste lockas att skrida till handling och göra ditt köp!

Varumärket och varan
Det inte alltid reklamen syftar till att få dig att omedelbart köpa en vara eller en tjänst.
Ibland handlar det bara om att skapa en attityd och en positiv bild av ett företag eller en vara.  Att stärka varumärket över tid för att säkra de framtida köpen av en vara eller tjänst är minst lika viktigt som att få dig som kund att omedelbart skrida till handling och göra ditt köp.

Avsändare
Den som gör reklam kallas avsändare.

Image
För att sälja en dyr produkt som tex en bil, krävs att det finns ett starkt varumärke i bakgrunden. Ett starkt varumärke kräver att kunden har en uppfattning om varan, att den har en bra image. Här krävs långsiktigt tänkande om man ska lyckas över tid.

Att sälja en chokladbit som är en mer snabbkonsumerad och billig produkt än en bil. Därför är inte varumärket lika viktigt. Det handlar mer om att få dig att bli sugen och mer eller mindre omgående köpa varan.

Metoder
Det finns en mängd olika sätt att uppnå effekt av en reklamkampanj. Även bestämma i vilka medier den ska förekomma. Är det på en biograf, TV, Youtube eller genom sociala medier. Samma kampanj kanske använder flera medier och plattformar. Var den kommer att finnas påverkar självklart hur den ska utformas.

Former av reklam
B2C / business to consumer är reklam som vänder sig till privatpersoner. B2B / business to business är reklam som vänder sig till företag.

Typer av reklam
Reklamblad, tidningsannonser, broschyrer och liknande reklam i pappersformat kallas för tryckt reklam eller förkortat tryck. Reklam på internet kan bestå av rörlig media (film) såväl som statisk grafik och text.

För och nackdelar
Direktreklam är sådant som hamnar i din brevlåda. Svårt numer när kunden inte bara ”sorterar bort” materialet utan också undanbeder sig ”reklam” på ett tydligt sätt vid brevinkast eller brevlåda. Däremot når man fram till väldigt många personer rent fysiskt.

I ett köpcentrum kan du hitta försäljare som demonstrerar sin produkt. Här kan man man få full uppmärksamhet på ett antal kunder men har svårt att nå den stora massan.

Var siktar reklamen?
Om man siktar på bredast möjlig allmänhet kallas reklamen ”above the line”. Om den istället riktar sig till en väl segmenterad och riktad grupp kallas den istället ”below the line”.

Har tidningarna redaktionell eller köpt text?
Journalistens uppdrag blir mer och mer svår att definiera. Tidningarnas upplagor minskar, nättidningarna har svårt att fånga sina läsare och har därför svårt att finansiera god journalistik. Vem betalar för journalistens arbete? Är det reklam som finansierar tidningen måste tidningen se till att reklamköparna är nöjda. Är det en politiskt finansierad tidning måste det redaktionella innehållet vara anpassat till den politiska inriktningen. Kvar finns möjligheten att låta företag finansiera riktad journalistik, dvs styra journalistens uppdrag. Här finns många gropar att falla i.

Dold reklam i redaktionell text är inte lagligt och måste redovisas. Inom TV måste en eventuell finansiär redovisas och det är därför vi har information före och efter vem som har finansierat programmet – kallat sponsring

Reklam i rörliga media
Alla vet vad TV-reklam är och varför vissa reklaminslag är anpassade till målgrupper genom att placeras vid rätt programinnehåll och klockslag. Dock minskar tittandet i takt med att den unga generationen överger TV samtidigt som TV on demand ökar lavinartat bal genom internet och fiberdistribuerad TV. I det läget betalar kunden för innehållet och vill därmed slippa störande reklamavbrott.

Produktplacering är en inte oansenlig del av av långfilmsbudget eller TV-serie.

Bioreklam minskar i takt med färre biobesök medan reklam i sociala medier och Youtube ökar desto mer.

Radioreklam
Radioreklam är enkel och billig att producera och existerar men frågan är vilka som lyssnar på radio i traditionell mening i framtiden.

Public Relations
PR är ett gammalt ord för att översiktligt skapa och vårda relationer på kort och lång sikt.Det ligger väldigt nära ordet marknadsföring.

Lobbying
Lobbying är något som förekommer inom såväl företag och myndigheter som politiska organisationer, riksdag och EU. Det går ut på att försöka influera och påverka makthavare att fatta beslut som gynnar en politisk idé, ett speciellt företag eller en särskild bransch.

Internet
Det är väl ingen tvekan om att nätet erbjuder enorma möjligheter för människor att kommunicera och ta del av information. Utvecklingen går i raketfart. Där vi människor ”befinner” oss kommer också reklamen att ”vara”. Så det vi skriver idag kommer att vara gammalt i morgon.

Kosmopoliter
En metod att nå en målgrupp kan vara att rikta sig mot de personer som har ett starkt socialt inflytande på sin omgivning. Dessa brukar kallas kosmopoliter och är ofta initiativtagande och socialt utåtriktade inom exempelvis en vänskapsgrupp eller en arbetsgrupp. De är ofta så kallade early adopters som tidigt skaffar en ny produkt. Kosmopolitens åsikter, värderingar och konsumtionsvanor tas sedan ofta upp av dess omgivning. En ovärderlig grupp för reklammakare inom såväl traditionell reklam som sociala medier.

Reklamfilmens berättartekniker
Reklamfilmens utformning skulle kunna jämföras spelfilmen på alla sätt utom på längden.Det handlar om att använda kända och effektiva berättarsätt där det gäller att fånga åskådaren och berätta en historia. En reklamfilm på 20 sekunder kan ha samma dramaturgiska utformning som en en 100 minuters spelfilm. Skillnaden består snarast i karaktärernas framställning och budskapets djup.
Grovt skulle man kunna säga att en stor del av reklamfilmen följer en anglosaxisk/aristotelisk dramaturgi.
Filmen har en första akt där konflikten presenteras, vardagen bryts och historien tar en ny vändning, en andra akt där fördjupningen äger rum, en mittpunkt där ingen återvändo längre finns och som leder till filmens andra stora vändpunkt där konflikten når sitt klimax. En tredje akt där problemet får sin lösningen och historien får ett slut.

En annan typ av liknelse kan göras till reklam som inte bygger på konflikt utan snarare ett slags tillstånd. Det kan liknas vid episk/lyrisk dramaturgi där själva händelsen och upplevelsen är viktigare än konfliktpresentation och konfliktlösning. Den kunskap du behöver om dramaturgi i såväl film som reklam finns under avsnittet filmanalys.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>